Главна страница | Информация | Прием | Курсове


Информация за Колежа по туризъм при Икономически унивеситет - Варна

Адрес: гр. Варна, ул. "Стефан Караджа" 32.

Колежът по туризъм е създаден през 1963 г. към ГУ по туризма при МС. През 1989 г. е интегриран към Икономически университет, от 1999 г. е негова основна структура. Същата година получава инстуционална акредитация.

С Протокол № 46 от 08.01.2008г. Националната Агенция за Оценяване и Акредитация присъди програмна акредитация на профисионално направление 3.9 Туризъм за образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър" в Колежа по туризъм към Икономически Университет – Варна на основание на обща оценка "Много добра" със срок на валидност на акредитацията за шест години.

В Колежа по туризъм - Варна се осъществява обучение в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм" в три специалности: "Мениджмънт на туризма" (МТ), "Мениджмънт на свободното време" (МСВ) с продължителност три години само в редовната форма на обучение и "Мениджмънт на хотели и ресторанти" (МХР) с продължителност три години за редовната и за задочната форма на обучение.

Студентите в Колежа по туризъм - Варна се приемат след успешно положени конкурсни изпити: професионална пригодност; писмен изпит по чужд език или държавен зрелостен изпит (положен през 2008 г.) по избор на кандидат-студента; устен изпит по чужд език.

Обучението завършва с държавни изпити по специалността, практика, първи и втори чужд език. Завършилите получават диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

След завършване на колежа студентите имат право да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" в Икономически университет – Варна, в същото професионално направление на основата на конкурс по документи.

Използване на модерни технологии в обучението
Сградата на Колежа по туризъм

Горе
© 2016, Колеж по туризъм - Варна. Дизайн и хостинг Ар Си Си Солюшънс.